>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Mod.Phys. Lett. A 13, 2355 - 2360 (1998)

SCI

Nucleon instability in a supersymmetric SU(3)_C x SU(3)_L x U(1) model

H. N. Long, and Palash B. Pal