>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Advance in Natural Sciences 5, no. 1 (2004)

Finite-dimensional representations of Uq [gl(2/1)] in a basis of Uq [gl(2)+ gl(1)]

N. A. Ky and N. T. H. Van