>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Acta Physica Polonica A 92, 1197 (1997)

SCI

On number of exciton surface states in multilayer molecular slabs

N. B. An