>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Izv. Vuz. Radiophizika 1-2, 161 (1997)

SCI

Multimode Fabry-Perot laser: Number of relaxation frequencies

P. A. Khandokhin, P. Mandel, I. V. Korykin, B. A. Nguyen & Ya. I. Khanin