>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Mod. Phys. Lett. B 9, 1609 (1995)

SCI

Surface states in thin versus thick organic quantum wells

N. B. An, and E. Hanamura