>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. 14, (2004)

The binding energy of exciton in semiconductor carbon nano tubes (kp) method

N. M. Cuong and N. A. Viet