>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Mod. Phys. Lett. B 6, 405 (1992)

SCI

Generation of squeezed excitons by coherent light in semiconductors

N. B. An, and T. T. Hoa