>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Intern. J. Mod. Phys. B 6, 395 (1992)

SCI

Squeezed states of biexcitons in excited semiconductors

N. B. An