>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Canadian J. Phys. 70, 1222 (1992)

SCI

Excitonic optical bistability in n-type doped semiconductors

N. B. An, and L. T. C. Tuong