>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Rev. E 52, 1444 - 1457 (1998)

SCI

Dynamics of multimode Fabry-Perot lasers: A nonlinear analysis

N. B. An, and Paul Mandel