>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Lett. A 234, 45-52 (1997)

SCI

Higher-order amplitude squeezing of photons propagating through a semiconductor

N. B. An