>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Lett. A 231, 265-272 (1997)

SCI

Quantum-well exciton dipolar interaction: polarization dependence and Z-LT splitting

N. B. An