>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Quantum Semiclass. Opt. 9, 365–380 (1997)

SCI

Universal dynamical properties of three-mode Fabry–Perot lasers

Paul Mandely, B A Nguyen, and K Otsukaz