>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Optics Communications 138, 81-86 (1997)

SCI

Antiphase dynamics: a generalized reference model

N. B. An, and Paul Mandel