>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Rev. A 54, 1638 - 1645 (1996)

SCI

Intensity phase coherence in three-mode Fabry-Pe’rot lasers

N. B. An, and Paul Mandel