>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Lett. A 214, 99 - 106 (1996)

SCI

Dispersion relations in a planar array of alternating organic and inorganic quantuam wires

N. B. An