>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

J. Phys.: Condens. Matter 8, 2273–2289 (1996)

SCI

Size-dependent electronic eigenstates of multilayer organic quantum wells

N. B. An, and Eiichi Hanamura