>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Rev. B 51, 187- 189 (1995)

SCI

Excition dispersion in a structure of N coupled multiple quantum wells

N. B. An, and Eiichi Hanamura