>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Lett. A 199, 249 - 256 (1995)

SCI

Dimensional crossover in organic net works

N. B. An, and Eiichi Hanamura