>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Eur. Phys. C 34, 285 (2004)

SCI

Bilepton production in e^- gamma collisions

D. V. Soa, T. Inami and H. N. Long