>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Quantum Opt. 4, 397-404 (1992)

SCI

Light squeezing via exciton-exciton interaction in semiconductors

N. B. An