>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Rev. B 46, 9569 - 9576 (1992)

SCI

Theory of the excitonic optical Stark effect in qausi-one-dimensional semiconductor quantum wires

N. B. An, and Hartmut Haug