>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

JETP 98, 661 (2004)

SCI

Single Z production at CLIC based on eg collisions

D. V. Soa, H. N. Long, D. T. Binh and D. P. Khoi