>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Phys. Rev. B 70, 1 (2004)

SCI

Low-Temperature Mobility of Holes in Si/SiGe p-Channel Heterostructures

D. N. Quang, V.N. Tuoc, T. D. Huan, & P. N. Phong