>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Phys. Rev. B 69, 134429 (2004)

SCI

Magnetic properties of exchange-biased three-layer films in a perpendicular magnetic field

V. T. Ngo, H. V. Nguyen, H. T. Diep, and V. L. Nguyen