>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
J. Phys.: Condens. Matter 13, 2563-2571 (2001)

SCI

Electric field effects on the binding energy of hydrogen impurities in quantum dots with parabolic confinements

N. V. Lien, and N. M. Trinh