>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
J. Appl. Phys. 96, 3302 (2004)

SCI

Coulomb blockade and negative differential conductance in metallic double-dot devices.

V. H. Nguyen, V. L. Nguyen and H. N. Nguyen