>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physical Review B 76, 125309 (2007)

SCI

Scattering approach to current and noise in interacting mesoscopic systems

D. V. Nam, P. Dollfus, and N. V. Lien