>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Physica Status Solidi B 209, 375 (1998)

SCI

Deep Tail in the Density of States of a Disordered Two-Dimensional Electron Gas

D. N. Quang, and N. H. Tung