>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Physica Status Solidi B 200, 199 (1997)

SCI

Auger Recombination in an Intense Acoustic Noise Field

D. N. Quang