>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Intern. J. Mod. Phys. B 9, 3725-3733 (1995)

SCI

Density-Dependent States of Phonoriton in Highly Excited Semiconductors

Nguyen Hong Quang and Nguyen Minh Khue