>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Applied Physics Letters 91, 022104 (2007)

SCI

Phonon-induced shot noise enhancement in resonant tunneling structures

V. Nam Do, P. Dollfus and V. Lien Nguyen