>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
J Comput Electron 6, 125 - 128 (2007)

SCI

Shot noise in resonant tunneling diodes using the non-equilibrium Green’s functions calculation

V. Nam Do, P. Dollfus and V. Lien Nguyen