>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
J. Phys.: Condens. Matter 19, 026220 (2007)

SCI

Coulomb blockade, current and shot noise in parallel double metallic quantum dot structures

V Hung Nguyen and V Lien Nguyen