>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. 13, 129 (2003)

On the Kondo energy of the periodic Anderson model with interacting conduction electrons

H. A. Tuan and N. T. Thang