>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. 13, 73 (2003)

Review of the minimal SU(3)_Cx SU(3)_L x U(1)_N model and production of single charged bilepton in e^- \gamma collisions

H. N. Long, D. V. Soa and D. P. Khoi