>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
J. Appl. Phys. 100, 093705 (2006)

SCI

Transport and noise in resonant tunneling diode using self-consistent Green’s function calculation

V. Nam Do, P. Dollfus and V. Lien Nguyen