>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Phys. Rev. B 73, 165327 (2006)

SCI

Super-Poissonian noise in a Coulomb blockade metallic quantum dot structure

V. Hung Nguyen and V. Lien Nguyen