>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Phys. Lett. A 349, 404-410 (2006)

SCI

Variable range hopping in the Coulomb gap and gate screening in two dimensions

V. Duc Nguyen, V. Lien Nguyen, and D. Toi Dang