>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
J. Phys.: Condens. Matter 18, 2729 (2006)

SCI

Cotunnelling versus sequential tunnelling in Coulomb blockade metallic double quantum dot structures

V. Duc Nguyen, V. Hung Nguyen and V. Lien Nguyen