>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Physica B: Condensed Matter 602, 412591 (2021)

ISSN: 0921-4526, SCIE

Strongly confined 2D parabolic quantum dot: Biexciton or quadron?

Nguyen Hong Quang, Nguyen Que Huong, Tran Anh Dung, Hoang Anh Tuan, Nguyen Toan Thang


DOI: 10.1016/j.physb.2020.412591

Tải xuống: