>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Văn Liễn

Print
Physica B 327, 427 (2003)

SCI

Field effects on the magnetic properties of three-layer films

H. V. Nguyen, V. T. Ngo, T. H. Diep and V. L. Nguyen