>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Trên tạp chí

Print
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | >

Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

SCI:

  1. Measurement of the integrated luminosity of the Phase 2 data of the Belle II experiment
    N.Anh Ky et al. (T2K Collaboration)
    CHINESE PHYSICS C 44, 021001 (2020)

SCIE:

Tạp chí không thuộc SCIE