>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Vật liệu lượng tử

Trưởng nhóm

PGS. TS. Trần Minh Tiến

Các thành viên

  • PGS. TS. Trần Minh Tiến
  • TS. Phan Văn Nhâm
  • ThS. Nguyễn Dương Bộ

Các chủ đề nghiên cứu

  • Vật liệu tương quan điện tử
  • Các hiện tượng hợp trội và Tới hạn lượng tử
  • Các pha topo
  • Chấm lượng tử và các cấu trúc nano
  • Các quá trình không cân bằng

Các phương pháp nghiên cứu

  • Các phương pháp vật lý hệ nhiều hạt
  • Các phương pháp tính số và mô phỏng