>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Thông tin lượng tử

Trưởng nhóm

PGS. TS. Nguyễn Bá Ân

Các thành viên

  • PGS. TS. Nguyễn Bá Ân
  • ThS. Cao Thị Bích
  • CN. Nùng Văn Đơn