>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 28-12-2010

Thông báo kết quả họp Hội đồng TTVLLT

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung Tâm Vật lý lý thuyết ngày 28/12/2010, năm nay Hội đồng quyết định trao giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2010 của TT VLLT cho ThS. Lê Thọ Huệ đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với số tiền là 2.000.000VND (hai triệu đồng).

Các công trình nghiên cứu:

  1. P.V. Dong, L. T. Hue, and H. N. Long, "The 3-3-1 model with A4 flavor symmetry" , Physical Review D 81, 053004, 2010.
  2. P. V. Dong, L. T. Hue, H. T. Hung, H. N. Long, and N. H. Thao, "Symmetry Factors of Feynman Diagrams for Scalar Fields" , Theoretical and Mathematical Physics 165(2), 1500–1511, 2010 .
TM lãnh đạo TT VLLT
Giám đốc
Nguyễn Hồng Quang