>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 05-11-2010

Họp tổng kết năm 2010 của TT VLLT và TT VLTT (12/11/2010)

Thông báo Họp 2 Trung tâm: Vật lý lý thuyết , Vật lý tính toán.

Thời gian: 10g00, Thứ Sáu, ngày 12/11/2010
 • Địa điểm: Phòng 208, Viện Vật lý
 • Thành phần: Tất cả các cán bộ Biên chế, Hợp đồng của hai Trung tâm
 • Nội dung: (xem báo cáo (nội bộ) sau cuộc họp trong file đính kèm thông báo này)
  1. Tổng kết công tác năm 2010.
   Đề nghị các cán bộ gửi Bản báo cáo công tác cá nhân theo mẫu trong file đính kèm hoặc có thể download tại đây và gửi cho lãnh đạo hoặc thư ký của hai Trung tâm trước 16h30 ngày 11/11/2010. (Báo cáo tổng kết hai Trung tâm sẽ dựa trên báo cáo kết quả công tác của từng cá nhân trong đơn vị).
  2. Bình bầu thi đua khen thưởng năm 2010
  3. Báo cáo tài chính
  4. Các vấn đề khác
Kính đề nghị các cán bộ gửi báo cáo đúng hạn và tham dự cuộc họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo,
TL. Lãnh đạo hai Trung tâm
TK. Đào Thị Hồng