>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 19-08-2010

Thông báo họp Hội đồng TTVLLT& TTVLTT

Thời gian: 10 giờ, ngày 24/8/2010 (Thứ ba)
Địa điểm: Phòng 208
Nội dung:
- Xem xét lại các hợp đồng sau thời gian 2 năm làm việc
- Thống nhất một số quy định về tài chính và bố trí phòng làm việc
- Góp ý về hoạt động khoa học và các hoạt động khác của 2 Trung tâm trong thời gian tới.