>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 27-08-2010

Thông báo kết quả họp Hội đồng TTVLLT (tin nội bộ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG TTVLLT & TTVLTT

 

Thời gian: 10:00 sáng ngày 24 tháng 08 năm 2010

Địa điểm: Phòng 208, Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Thành phần: Thành viên Hội đồng của Hai Trung tâm

Chủ tọa cuộc họp: PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn

Thư ký cuộc họp: Đào Thị Hồng

Vắng mặt: 1. PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ (Có lý do – đi công tác nước ngoài)

2. PGS. TS. Trần Minh Tiến (Có lý do – đi c/t nước ngoài)

3. GS. TS. Nguyễn Toàn Thắng (Có lý do – đi c/t nước ngoài)

4. PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang (Có lý do – việc gia đình)

5. PGS. TS. Nguyễn Bá Ân (Có lý do – đi c/t nước ngoài)

5. TSKH. Hoàng Ngọc Cầm (Có lý do – đi c/t nước ngoài)

Nội dung:

1. Xem xét lại các hợp đồng sau thời gian 2 năm làm việc

2. Thống nhất một số quy định về tài chính và bố trí phòng làm việc

3. Góp ý về hoạt động khoa học và các hoạt động khác của 2 Trung tâm trong thời gian tới

Cuộc họp đã thống nhất một số ý kiến như sau:

1. Xem xét lại các hợp đồng sau thời gian 2 năm làm việc

BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG NĂM 2009 - 2010

1.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ LƯƠNG HỢP ĐỒNG

TT

Họ và tên

KP sử dụng
2009

KP sử dụng
2010

Tổng KP
Sử dụng

1

TSKH. Hoàng Ngọc Cầm

21,183,552

15,500,160

36,683,712

2

TS. Trịnh Xuân Hoàng

 

6,969,456

6,969,456

3

PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ

26,470,805

11,432,772

37,903,577

4

GS. TSKH. Nguyễn Văn Liễn

40,782,655

39,525,408

80,308,063

5

GS. TS. Hoàng Ngọc Long

30,488,625

22,865,544

53,354,169

6

GS. TSKH. Đoàn Nhật Quang

7,951,028

 

7,951,028

7

GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt

39,192,449

32,555,952

71,748,401

8

Trung tâm VLLT

21,183,552

15,500,160

36,683,712

Tổng kinh phí đã sử dụng 2009 - T8/ 2010

187,252,666

144,349,452

331,602,118

Tổng kinh phí được cấp

187,056,755

186,240,000

373,296,755

Còn lại

 

 

41,890,548

2. BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG NĂM 2009-2010

TT

Diễn giải

Thời gian
làm việc

Tổng số hợp đồng hướng dẫn trong hai năm

 

1

TSKH. Hoàng Ngọc Cầm

 

1

 

Dương Xuân Long

1/1/2009- 31/8/2010

 

2

TS. Trịnh Xuân Hoàng

 

1

 

Nguyễn Thị Thùy Nhung

1/5/2010 - 31/8/2010

 

3

GS. TSKH. Đoàn Nhật Quang

 

1

 

Nguyễn Văn Thuận

1/5/2009 - 31/9/2009

 

4

PGS. TS. Nguyễn Anh Kỳ

 

3

 

Cao Văn Sơn

1/1/2009 - 31/7/2009

 

Hoàng Văn Vĩnh

1/1/2009 - 31/7/2009

 

Nguyễn Công Kiên

1/9/2009 - 31/8/2010

 

5

GS. TSKH. Nguyễn Văn Liễn

 

5

 

Hoàng Mạnh Tiến

1/1/2009 - 31/7/2009

 

Nguyễn Hải Châu

1/1/2009 - 31/8/2009

 

Phạm Công Huy

1/9/2009 - 31/8/2010

 

Trần Nguyễn Dũng

1/9/2009 - 31/8/2010

 

Nguyễn Thi Thương

1/9/2009 - 31/8/2010

 

6

GS. TS. Hoàng Ngọc Long

 

3

 

Đỗ Thị Hương

1/1/2009 - 31/9/2009

 

Lê Thọ Huệ

1/9/2009 - 31/8/2010

 

Vũ Thị Hải Yến

1/9/2009 - 31/8/2010

 

7

GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt

 

5

 

Nguyễn Đức Giang

1/1/2009 - 31/7/2009

 

Nguyễn Thanh Tùng

1/1/2009 - 31/7/2009

 

Nguyễn Thị Thùy Nhung

1/9/2009 - 31/4/2010

 

Phan Đức Anh

1/9/2009 - 31/8/2010

 

Vũ Thúy Hường

1/9/2009 - 31/8/2010

 

8

Trung tâm VLLT

 

1

 

Đào Thị Hồng

1/9/2009 - 31/8/2010

 

- Không cắt giảm số lượng hợp đồng hiện có của hai Trung tâm

- Đề đạt với LĐViện thu xếp đủ kinh phí để trả lương hợp đồng đến hết tháng 12/2010. Trong trường hợp không thu xếp được, sẽ trả lương HĐ đến khi hết kinh phí được cấp của năm 2010 cho hai Trung tâm.

- Lãnh đạo Trung tâm sẽ xem xét kỹ trường hợp gia hạn hợp đồng của CN. Dương Xuân Long.

2. Thống nhất một số quy định về tài chính và bố trí phòng làm việc

- Bố trí GS. TS. Đoàn Nhật Quang vào phòng 205 (tầng 2) hoặc P. 309 (tầng 3)

- Trong thời giam sớm nhất sẽ tính toán và đưa ra hạn mức về số điện sử dụng cho các phòng làm việc của hai Trung tâm.

- Ấn định hạn mức in ấn đối với các bộ (Biên chế + Hợp đồng có lương) là 500trang/năm, phần phụ trội các cá nhân phải tự thanh toán với chi phí 500đ/trang.

- Do chi phí về điện bị tăng thêm sau khi lắp điều hòa nên Trung tâm sẽ không hỗ trợ tiền ăn trưa kể từ tháng 9/2010.

3. Góp ý về hoạt động khoa học và các hoạt động khác của 2 Trung tâm trong thời gian tới

- Thống nhất hoạt động chung: Làm seminar chung cho cả hai Trung tâm vào các sáng thứ Ba hàng tuần bắt đầu từ tháng 9/2010. Người phụ trách: TS. Trịnh Xuân Hoàng

- Đề nghị các cán bộ hai Trung tâm chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 7 (tháng 11 năm 2010)

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11:00 cùng ngày./.