>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 08-03-2010

Thông báo họp Hội đồng TTVLLT

Thời gian: 9h30 sáng Thứ Ba, ngày 09/3/2010
Địa điểm: Phòng 208 tầng 2, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn
Nội dung: Thảo luận các vấn đề sau đây:
- Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 35
- Tổ chức Hoạt động của Trung tâm Vật lý tính toán và Trung tâm Vật lý lý thuyết
- Giải thưởng Nghiên cứu trẻ của Trung tâm VLLT năm 2009
- Ngày Vật lý lý thuyết năm nay
- Các vấn đề khác